Algemene voorwaarden

Artikel1: De algemene voorwaarden worden toegepast op:

* Elke overeenkomst tussen u en TotalLed
* Elke overeenkomst die onafhankelijk van zijn aard tot stand gekomen is tussen u en TotalLed. Dit kan door een bestelling op www.totalled.be of bij een levering tussen van totalled en u.

Artikel2: Toepassingen

* Wanneer u een bestelling plaatst geeft u aan dat u de voorwaarden hebt gelezen en goedgekeurd. 
* Voorwaarden vermeld op een aanbieding of offerte hebben voorrang op de algemene voorwaarden. Het moment waarop deze elkaar zouden tegen spreken, gaat de voorrang altijd naar de overeenkomst op de offerte of de aanbieding. 
* De algemene voorwaarden kunnen expliciet op vraag van de klant verstuurd worden via mail.

Artikel 3: Het bereiken van een overeenkomst

* Er is sprake van een overeenkomst het moment dat wij van u een digitale bevestiging ontvangen van een bestelling door u geplaatst en waarbij u voldoet aan de daaraan gekoppelde voorwaarden. 
* Wij versturen meteen digitaal na ontvangst van een bestelling een aanvaarding. Zolang de aanvaarding niet is bevestigd kan de overeenkomst worden ontbonden.
* Gegevens in verband met adres, naam en woonplaatst die in het kader van de overeenkomst worden verstrekt zijn volkomen identiek met de werkelijke gegevens op het moment van de bestelling. U bent verplicht ontbrekende of onjuistheden ogenblikkelijk te vermelden aan ons.
* De overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de betreffende producten beschikbaar zijn.
* Wij mogen de uitvoering van overeenkomst meteen zonder u te verwittigen opschorten of gedeeltelijk ontbinden wanneer wij het volgende ontdekken

Artikel 4: Aanbiedingen

* Aanbiedingen zijn eenmalig, voor toekomstige bestellingen kunt u dus niet uitgaan van dezelfde afspraken.
* Wij hebben het recht vergissingen zelf te herstellen, u kan daar op geen enkele manier rechten opnemen.
* Elke aanbieding is vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk aangegeven. Dit geldt ook voor de leverbaarheid, levertijd, prijsstelling en uitvoering. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor u duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
* Elke prijsopgave is gebaseerd op de op dat moment gehanteerde prijsstelling. Mochten deze na bedoeld moment een wijziging ondergaan dan behouden wij ons het recht voor de prijzen achteraf aan te passen. Wijzigingen kunnen onder meer, maar niet limitatief, komen doordat valutakoersen wijzigen of dat een toeleverancier de prijzen wijzigt.

Artikel 5: Herroepingsrecht

* U hebt het recht een overeenkomt in verband met een aankoop te ontbinden binnen een periode van 14 dagen en dit zonder een reden te moeten aangeven. Wij kunnen u aanraden een reden te geven van retour, maar zijn niet verplicht. 
* De bovengenoemde termijn gaat van start de dag na het moment dat u of een derde (uitgezonderd de veroerder) het product hebt onvangen. 
* Als u meerdere producten hebt besteld binnen eenzelfde bestelling kan deze periode verschillen. Hierbij gaat de periode van start de dag na het moment dat u of een derde (uitgezonderd de vervoerder) het laatste product hebt ontvangen. 
* als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

Artikel 6: Prijzen

* De getoonde prijzen op de website zijn steeds uitgedrukt in euro.
* De prijzen zijn altijd exclusief verzendkosten, waarbij de verzendkosten telkens afzonderlijk vermeld worden.
* Als betaling kan er gekozen worden voor verschillende betalingsmogelijkheden. Wanneer u kiest voor een betalingsoptie gaat u met de voorwaarden akkoord van de betreffende betalingsoptie.

Artikel 7: Verzending en levering

* De vooropgestelde levertermijnen zijn puur informatief en onder standaardomstandigheden. Onder bepaalde condities of omstandigheden kunnen deze wijzigen. Indien dit het geval is ontvangt u spoedig een melding van ons en hebt u de mogelijkheid de overeenkomst kostenloos te ontbinden. 
* De plaats waar de goederen worden geleverd is altijd gelijk aan het adres dat opgegeven werd bij de bestelling. 
* Indien onder bepaalde omstandigheden de bestelling niet of gedeeltelijk kan worden uitgevoerd ontvangt u spoedig een melding. Nadien kan u kiezen om de overeenkomst volledig of gedeeltelijk te ontbinden zonder extra kosten. Indien hierbij al betaling overgedragen is aan ons zullen wij dit onmiddelijk terugstorten aan u.
* Van zodra het de bestelling door u werd ontvangen bent u verantwoordelijk voor de staat van de producten.
* Als u bepaalde vooropgelegde afspraken of diensten niet nakomt die in verbinding staan met de levering hebben wij het recht de overeenkomst onmiddelijk te weigeren en de producten terug te nemen. U kunt verantwoordelijk worden gesteld voor de schade aan de producten die eventueel zijn gemaakt tijdens het vervoer. 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

* Wij hebben geen verantwoordelijkheid op videos, beschrijvingen of foto's of andere informatie vanop de website www.totalled.be die door derden worden openbaar gemaakt.
* Wanneer u niet binnen de 9 maanden na levering van de producten beroep doet op tekortkomingen kunnen wij daarvor niet aansprakelijk gesteld worden.
* Wanneer u met ons onjuiste of onvolledige gegevens deelt kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan de producten die hierdoor wordt opgelopen. 
* De informatie die beschikbaar is op de website wordt onder toezicht onderhouden om fouten of onvolledigheden te minimaliseren. Echter is nooit volledig sluitend en kunnen altijd fouten optreden. Op deze manier kunnen er nooit rechten worden gebruikt door middel van de op internetsite weergegeven informatie. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die op gelijk welke manier tot stand gekomen is uit informatie of onvolledige informatie weergeven op de website.
* Wij hebben enkel de verantwoordelijkheid voor directe schade.
* Onze aansprakelijkheid is nooit hoger dan de factuurwaarde op het deel van de bestelling waarop wij aansprakelijk kunnen worden gesteld. 

Artikel 9: Garantie

* Als de garantietermijn verlopen is, zijn de alle kosten verbonden aan herstelling of vervanging voor u. 
* Wanneer de reden van de klacht ongegrond blijkt te zijn, zijn alle kosten die wij hebben gemaakt voor het onderzoek voor uw rekening
* Het eventueel terugsturen van producten moet gebeuren in de originele verpakking en in de staat waarin het product werd ontvangen. Hierbij dienen ook de bijhorende documentatie en accessoires aanwezig te zijn in het retourpakket.
* Indien blijkt dat een of meerdere producten incompleet of verkeerd zijn dan dient dit uiterlijk 3 maanden na de levering te worden gemeld. 
* Wij hebben de plicht u er op te wijzen dat de producten voldoen aan de wettelijke eisen in verband met bruikbaarheid, levensduur en veiligheid. 
* Indien de producten niet voldoen aan de overeenkomst, zullen wij de producten kostenloos vervangen, repareren of het betaalde bedrag van het product in kwestie terug te sorten. 
* Er kan GEEN beroep worden gelegd op garantie indien aan 1 van volgende stellingen blijkt voldaan te zijn. 

Artikel 10: Recht van eigendom

* Wij mogen er op rekenen dat u er al het mogelijke aan doet om onze eigendomsrecht te beschemen. 
* Alle geleverde producten blijven ons eigendom totdat volledige betaling van alle openstaande vorderingen, renten en gemaakte kosten is verkregen.
* Wanneer derden beslag willen leggen op onze eigendomsrechten van de geleverde producten of rechten willen op vestigen dan bent u verplicht ons daarvan onmiddelijk op de hoogte te stellen. 

Artikel 11: Persoonlijke gegevens

* Wij zijn verplicht alle informatie in de vorm van vertrouwelijke gegevens van u of van een partij hebben ontvangen geheim te houden. Ook geldt dit voor de betrokken personen voor het vervoer van de producten. 
* Wij zijn verantwoordelijk voor volgende voorschriften in verband met vertrouwelijke gegevens 

Artikel 12: Macht van leveranciers

* Beperkingen die er toe leiden dat er tekortkomingen zijn van producten uit u bestelling en die het gevolg zijn van onze toeleveranciers kunnen niet aan ons worden toegerekend. 
* In geval van bovengenoemde overmacht wordt u zo spoedig mogelijk ingelicht. Na ontvangst van de melding hebt u 14 dagen het recht om het deel van de bestelling die niet uitgevoerd kan worden digitaal te annuleren via info@totalled.be. U hebt hierbij niet het recht om het deel die wel kan uitgevoerd worden te annuleren en u bent dus verplicht om het uitgevoerde deel wel te betalen en aan te nemen.
* Als deze periode langer dan twee maanden duurt, kan iedere partij de overeenkomst ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van enige schade aan de andere partij.

Artikel 13: Aanspreekpunt voor klachten

* Problemen moeten altijd gemeld worden op info@totalled.be. Deze klachten moeten duidelijk en volledig omschreven zijn. De maximale termijn wanneer u antwoord zult krijgen is twee dagen.

Artikel 14: Intellectuele eigendomsrechten

* U bent niet bevoegd om ons werk openbaar te maken tenzij wij op digitale wijze daar toestemming voor geven. Wij hebben het auteursrecht over alle door of namens ons tot stand gebrachte werken.
* Alle intelectuele eigendomsrechten (merkrechten, databankrechten, auterusrechten,...) op afbeeldingen, logo's, informatieve teksten, videos, lay-out, vormgeving en opbouw van internetsite zijn eigendom van ons . Wettelijk is het verboden hier inbreuk op te maken welke inhoud het nemen van kopie├źn van deze artikelen.

Artikel 15: Aanpassingen aan deze voorwaarden. 

* Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen zonder u daarvan op de hoogte te stellen. 
* De wijzigingen die worden aangebracht kunnen worden gecommuniceerd naar u toe en daarom is het aangeraden de algemene voorwaarden regelmatig opnieuw te lezen. De algemene voorwaarden die geldig waren het moment van de overeenkomst hebben voorrang op de meest recente voorwaarden waardoor dus altijd rekening wordt gehouden met de voorwaarden het moment van de bestelling.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×